Program2018-10-19T18:34:30+00:00

Programska izhodišča stranke KEL

Že nekaj let občani občine Škofja Loka ugotavljamo, da se občinski svetniki in župan naše občine ne zavedajo svojega poslanstva. Občinski svet sprejema akte brez posvetovanj, posamezne odločitve so predmet političnega trgovanja med strankami, svetniki pa največkrat dvigujejo roke tako, da sklepi  po večini niso v interesu občanov, ampak ozkega kroga ljudi s parcialnimi interesi, ki so zbrani okrog župana.

Ob tem je pomembno, da občino Škofja Loka pesti vrsta problemov (okolje, komunalne storitve, trajnostni gospodarski razvoj, turistična strategija, zgodovinska dediščina, enakomeren razvoj občine,..), ki jih dosedanje vodilne strukture zaradi svojega načina delovanja in nerazumevanja problematike, niso ustrezno reševale, zato smo se odločili za ustanovitev nove stranke, ki bo zagotovila razvoj naše občine v skladu s potrebami občanov, ne pa v skladu s parcialnimi interesi posameznih ožjih skupin.

Nova stranka Komunalno ekološka lista bo v veliki meri nadaljevala delo Komunalno ekološke liste, ki je bila kot lista v zadnjem mandatu z dvema svetnikoma že zastopana v občinskem svetu občine Škofja Loka in je s svojo aktivnostjo, prodornostjo in zavezanostjo interesom in željam občanov dokazala, da je prava alternativa dosedanjim vodilnim strankam v občini.

Člani stranke so ljudje različnih svetovno nazorskih opredelitev, mladi, stari in obeh spolov enakopravno. Cilj, ki je skupen vsem članom stranke, je zagotavljanje dobrobiti občanov občine Škofja Loka.

Pozitivna energija, transparentnost in strokovnost delovanja občine in občina za vse občane je glavno vodilo stranke Komunalno ekološka lista!

Najpomembnejša programska izhodišča stranke Komunalno ekološka lista

Posebej velik problem je v naši občini vprašanje ekologije. Tudi tukaj so v več primerih parcialni interesi prevladali nad interesi občanov. Posebej izstopajoč in simptomatičen je primer družbe, ki predeluje nevarne odpadke in ki v povsem neprimernih, zastarelih in neprilagojenih prostorih izvaja okoljsko izjemno nevaren program, svojo aktivnost pa je prav v preteklem mandatu želela še povečati in to kar za nekajkrat. Tako povečanje proizvodnje bi Škofjo Loko spremenilo v pravi center predelave nevarnih odpadkov, kamor bi nevarne odpadke vozili tudi iz drugih držav. Tovrstne okoljsko sporne aktivnosti ta družba izvaja z bolj ali manj odkrito podporo sedanjega vodstva občine Škofja Loka in predvsem dosedanjemu delovanju Komunalno ekološke liste gre zasluga, da se ta obsežna širitev predelave odpadkov ni izvedla in je proizvodnja zaenkrat omejena na dosedanje količine… Seveda pa to ni edini problem na področju varovanja okolja v naši občini, ampak je takih primerov še veliko več.
Na področju varovanja okolja si bo stranka Komunalno ekološka lista prizadevala za –

  • občina mora poskrbeti za zdravo in varno življensko okolje svojih občanov
  • zagotoviti je potrebno stalen nadzor nad potencialnimi onesnaževalci okolja v občini
  • zagotoviti je potreben izjemno strog nadzor nad hranjenjem in predelavo odpadkov na območju naše občine, pri čemer velja, da se morajo družbe, ki nimajo ustreznih prostorov za opravljanje dejavnosti predelave nevarnih odpadkov, umakniti iz naše občine, saj neustrezno delovanje na tem področju predstavlja zelo veliko nevarnost za izbruh ekološke nesreče velikih razsežnosti v našem okolju
  • nadzor nad kakovostjo zraka na celotnem področju občine (postavitev merilnikov), saj že dosedanje meritve nevarnih emisij, ki so precej omejene glede na vrsto nevarnih emisij, ki jih spremljajo, in prostorsko razporejenost znotraj občine, kažejo zelo zaskrbljujoče rezultate
  • ohranitev gozdne poraščenosti občine, posebej na področjih kjer so gozdovi branik proti širjenju nevarnih zračnih emisij

Beseda komunalno je povezana z osnovnimi materialnimi pogoji življenja v naselju (komunalne storitve, službe, naprave, objekti,…). V zvezi s tem ugotavljamo, da v Škofji Loki to področje še zdaleč ni ustrezno urejeno, obstajajo problemi pri odvozu odpadkov, ureditvi parkiranja, urejanju okolice, zagotavljanju kanalizacijskih storitev vsem občanom,…, predvsem pa je problematična zelo visoka cena komunalnih storitev v naši občini, saj so se samo v zadnjem mandatu cene z odkrito ali tiho podporo občine ali zaradi njene neaktivnosti kar nekajkrat povečale. V naslednjem mandatu je tako potrebno povečati kvaliteto komunalnih storitev za vse občane Škofje Loke, predvsem pa je potrebno narediti revizijo povečanja stroškov komunalnih storitev v zadnjih letih. Poleg najbolj izpostavljenih področij ekologije in komunale pa si bo Komunalno ekološka lista prizadevala za izboljšanje razmer v občini tudi na naslednjih področjih

Zagotavljanje trajnostnega gospodarskega razvoja občine ki bo prinašal kakovostna delovna mesta in ohranjal zdravo okolje. Predvsem si bomo prizadevali za visoko tehnološko proizvodnjo, ki prinaša visoko dodano vrednost in visoko strokovna delovna mesta.

Poskrbeti je potrebno za enakomeren razvoj celotne občine, bogastvo Škofje Loke je v tem, da jo ne sestavlja samo staro mestno jedro, ampak tudi drugi predeli mesta in številne okoliške vasi. Mnenje in interesi vseh teh občanov bi moralo šteti enako. Poleg ureditve mesta, bo lista poskrbela tudi za ureditev primestnih in vaških jeder. Vsa področja občine morajo imeti enakopraven dostop do komunalne, prometne in vzgojno-izobraževalne infrastrukture.

S tisočletno tradicijo, ne pa nadaljnje vsiljevanje turbo modernih instant domislic hiper moderne arhitekture. V zvezi s tem je potrebno-

  • Škofja Loka mora vložiti kandidaturo za uvrstitev na seznam UNESCO svetovne kulturne dediščine. Podobna evropska mesta so na tak seznam že zdavnaj uvrščena in na ta način privabljajo številne turiste.
  • Obnova Mestnega jedra mora potekati na način, ki bo omogočal Škofja Loki ohranitev zgodovinske podobe. Prenova Cankarjevega trga (tlakovanje, stopnice, osvetlitev, itd) in nekateri drugi ukrepi nas od tega cilja oddaljujejo
  • Oživitev mestnega jedra

Veliko večji poudarek je potrebno dati na turističnem razvoju in turističnih storitvahv občini. Turizem je po našem mnenju eden največjih potencialov gospodarskega razvoja občine, ki je bil dosedaj zelo zanemarjen. Mesta s podobno zgodovinsko tradicijo kot Škofja Loka so v tujini turistično zelo razvita. Potrebno je vzpostaviti pogoje za turistični razvoj občine, ki mora postati končna destinacija turista in ne samo prehodna polurna postojanka za sprehod po mestnem trgu. Zelo pomembno je da turizem prinaša kvalitetna delovna mesta in zagotavlja določeno diverzifikacijo poslovnih aktivnosti v naši občini.

  • Občina mora skrbeti za bogato kulturno življenje v občini
  • Tudi v posameznih primestnih in vaških središčih obstaja interes in dolgoletna tradicija kulturnega življenja, zato je potrebno vzpodbujati kulturno življenje ne samo v starem mestnem jedru, ampak tudi drugod
error: Vsebina je zaščitena!